Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına Ulaşmak için Tıklayınız 

Veri Sahibi Başvuru Formu için Tıklayınız 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile İlgili Bilgilendirme

STARCOOL SOĞUTMA SAN. VE TİC. A.Ş. (bundan sonra ‘Şirket’ olarak anılacaktır.) bu bilgilendirmeyi, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (bundan sonra ‘Kanun’ olarak anılacaktır.) 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluk nedeniyle yapmakta ve müşteri, iş ortakları, tedarikçi ve web sitesi ziyaretçilerinin bilgi ve incelemesine sunmaktadır.

Kanun’da kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmakta olup Şirket, kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla hukuka uygun olarak elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirdiği her türlü kişisel veri işleme faaliyetlerini başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir.

Şirketimizle paylaştığınız her türlü kişisel verinizi, işbu aydınlatma metninde belirtilen ‘b) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları’ çerçevesinde işlenen verilerin ‘c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği’ maddesi dışında üçüncü kişilere satmayacağını, kiralamayacağını veya hiçbir şekilde kullandırmayacağımızı kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Amacımız; kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları, hukuki sebepleri, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.

a) Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği: STARCOOL SOĞUTMA SAN. VE TİC. A.Ş.

b) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz Kişisel verilerinizi;

● Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

● Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

● Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

● Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

● Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

● Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

● Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

● Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

● Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

● İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

● İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

● İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

● İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

● İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

● İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

● Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

● Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

● Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

● Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

● Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

● Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

● Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

● Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

● Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

● Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

● Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

● Talep / Şikayetlerin Takibi

● Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

● Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

● Ücret Politikasının Yürütülmesi

● Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

● Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

● Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi

● Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

● Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

● Web Sitesi etkinlik Çalışmalarının Yürütülmesi

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel hukuk tüzel kişilerine, 6698 sayılı Kanun’un 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.starcool.net internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi: Aşağıdaki yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz Şirketimizle olan iş ilişkinize istinaden Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarına dayanarak yukarıda (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla; her türlü yazılı, sözlü, elektronik veya diğer yollarla toplanabilir.

e) Diğer Haklarınız: Kanun’un “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller başta olmak üzere ilgili tüm istisnalar saklı kalmak kaydıyla Şirketimize başvurarak, Kanun’da belirtilen koşullar çerçevesinde olmak/kullanılmak üzere; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse hangi amaçla işlendiğini ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını; yurtiçinde veya yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını, aktarıldı ise aktarılan kişi ve kurumların kim olduğunu; işlenen verilerin silinmesini, yok edilmesini; yanlış veya eksik işlenen kişisel verilerinizin düzeltilmesini; değişmesi halinde güncellenmesini; kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu işlemlerin verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişi ve kurumlara da bildirilmesini talep etmek hakkınızın bulunduğunu; münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla işlenen kişisel verilerinizin mevzuata uygun olarak işlenmemesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme hakkınızın bulunduğunu belirtmek isteriz.

STARCOOL SOĞUTMA SAN. VE TİC. A.Ş.

Mersis No: 0781 - 0163 - 6460 - 0013

İletişim Linki: http://www.starcool.net/iletisim.html

Adres: Köşklüçeşme Mahallesi, 563. Sokak No.11 Gebze/KOCAELİ

E-posta: info@starcool.net

Kep adresi: starcool@hs01.kep.tr

Tel: 0262 646 19 91

Fax: 0262 646 95 93

Kampanya ve Haberlerimizden Haberdar Olun!
Size daha iyi hizmet verebilmek adına internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. İnternet sitesinde kalmayı sürdürerek bu çerezlere izin vermektesiniz. Çerez Politikası ANLADIM